0
Ajánlatkérés
0 Ft
0
Kosár
0 Ft
Betöltés...
Betöltés...
Ajánlatkérések és megrendelések aktualizálva!
Ajánlatkérések és megrendelések aktualizálva! Ajánlatkérések és megrendelések aktualizálva!
A termék nincs raktáron.
Sajnáljuk, a termék nincs raktáron.

Meghosszabbított garancia vásárlása

§ 1

Általános információk

A jelen dokumentum (a továbbiakban: Feltételek) ismerteti a kiterjesztett garancia (a továbbiakban: Kiterjesztett Garancia) Senetic S.A. (székhely: Kościuszki 227 street, 40-600 Katowice, adószám: 6342709934, cégnyilvántartási szám: 241148635, bejegyezve a katowicei Katowice-Wschód Kerületi Bíróság által vezetett nemzeti bírósági cégjegyzék 8. gazdasági szakaszába 0000510458 KRS-számon, alaptőke: 3,093,724.00 PLN, a továbbiakban: Senetic) általi biztosításának feltételeit vállalkozók (a továbbiakban: Vásárló) részére - az egyéni vállalkozókat kivéve - a webáruházban (www.senetic.pl), illetve az értékesítési osztály telefonon (+48 32 420 92 00) vagy e-mailben ([email protected]) történtő felkeresésével vásárolt olyan áruk tekintetében, amelyekre kiterjed a Kiterjesztett Garancia Program hatálya (a továbbiakban: Termék).

§ 2

A Kiterjesztett Garanciából fakadó előnyök

2.1. A Kiterjesztett Garancia nem érinti a Vásárlónak a hibás termékre vonatkozó törvényi felelősségre vonatkozó rendelkezéseiből és a termék gyártója, forgalmazója, importőre vagy eladója által biztosított jótállási feltételekből eredő jogait.

2.2. A Kiterjesztett Garancia díjfizetés ellenében jár a gyártói, forgalmazói, importőri vagy eladói garancia lejártától számított egy-, két- vagy hároméves időszakra.

2.3. A kiterjesztett garancia a Termék azon hibáira terjed ki, amelyeket az értékesítés időpontjában a Termék már meglévő anyag- vagy gyártási hibái okoznak (a Termékben rejlő ok).

2.4. A Kiterjesztett Garancia magában foglalja a Termék javításának megszervezését és költségeinek fedezését, valamint azon sérülések esetén, amelyek következtében a Termék javítása műszakilag lehetetlen vagy gazdaságilag nem indokolt, a Vásárló előzetes hozzájárulásával, az új Termékre, hibátlan termékre vagy hasonló paraméterekkel rendelkező modellre történő csere költségeinek Eladó általi fedezését illetve a Termék vételárának visszatérítését.

2.5. A Senetic megszerzi a Termékek javításához vagy cseréjéhez használt alkatrészek tulajdonjogát a Kiterjesztett Garancia keretében.

2.6. A Kiterjesztett Garancia nem terjed ki az értékesítést követően felmerült károkra, különösen a következőkre:

 • a) a Termékre annak új korábban vagy későbbi időpontban telepített szoftver vagy adatok sérülése;
 • b) nem rendeltetésszerű használatból, balesetből (vízkár, leesés), a Termék módosításából, megfelelő (száraz) fizikai környezet vagy munkakörnyezet biztosításának elmulasztásából, valamint szakszerűtlen karbantartásból eredő károk;
 • c) helytelen összeszerelés vagy üzemeltetés, amely nincs összhangban a Termékdokumentációval;
 • d) a Terméken illetéktelen személyek által végzett javítások;
 • e) a Termék belsejében található nem eredeti alkatrészek;
 • f) a Termék vegyszer okozta károsodása;
 • g) a terméken a felhasználó vagy harmadik fél által végzett jogosulatlan javításokból, módosításokból vagy szerkezeti változtatásokból származó károk;
 • h) nem megfelelő feszültség (pl. villámcsapás) okozta károk
 • i) a Termék más vásárló vagy harmadik fél termékeivel való együttes, helytelen használatából származó károk;
 • j) véletlenszerű eseményekből vagy egyéb körülményekből (pl. lopás) származó károk;
 • k) a Termék túlzott használatából származó károk;
 • l) a Terméken kívüli bármely áru, ideértve azokat az árukat is, amelyeket a Vásárló a Webáruházban vagy az értékesítési oszállyal való kapcsolatfelvétel útján vásárolt és a Termékkel együtt szállítottak vagy azzal egybeépítettek.

2.7. Amennyiben a Vásárló garanciális igénye jogos, az Eladó a saját döntése alapján végrehajtja a következők valamelyikét:

 • a) megszervezi a hibás Termék javítását és állja annak költségeit,
 • b) a visszaküldött Terméket - a Vásárló előzetes hozzájárulását követően - új, hibamentes Termékre vagy hasonló jellemzőkkel rendelkező modellre cseréli,
 • c) visszatéríti a visszaküldött Termék vételárát.

2.8. A Kiterjesztett Garancia nem szolgál semmilyen, a hibás Termék által okozott kárral kapcsolatos követelés jogalapjául.

2.9. A Kiterjesztett Garancia csak abban az országban érvényes, hol azt vásárolták.

§ 3

A Kiterjesztett Garancia megvásárlása

3.1. Arra vonatkozó információ, hogy a Termékre érvényes-e a Kiterjesztett Garancia, amely közvetlenül a termék mellett látható a webáruház „Garancia” fülén.

3.2. A Vásárló az alábbi módokon vásárolhatja meg a Kiterjesztett Garanciát:

 • a) a felugró ablakban, amely a Kiterjesztett Garancia Program hatálya alá tartozó Termékeknél megjelenik,
 • b) a „Garancia” fülön a Kiterjesztett Garancia Program hatálya alá tartozó Termékeknél,
 • c) közvetlenül hozzáadva azt a bevásárló kosárhoz,
 • d) az értékesítési osztállyal felvéve a kapcsolatot.

3.3. A Vásárlónak joga van a Termék megvásárlásától számított 30 naptári napon belül megvásárolni a Kiterjesztett Garanciát. Ehhez fel kell vennie a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

3.4. Kiterjesztett Garanciát olyan vállalkozó vásárolhat, aki ezt vállalkozásával összefüggésben, szakmai célból teszi.

3.5. Abban az esetben, ha a Kiterjesztett Garanciát a fogyasztó vásárolja meg, a szerződés e tekintetben semmisnek minősül, és a Felek kötelesek visszaszolgáltatni egymásnak mindazt, amit egymásnak biztosítottak, legkésőbb attól a pillanattól számított 14 napon belül, hogy megállapítást nyert, hogy a Kiterjesztett Garanciát a fogyasztó vásárolta meg.

§ 4

Hibák bejelentése

4.1. A Vásárló köteles az Eladót a Kiterjesztett Garancia hatálya alá tartozó hibákról azok felfedezésétől számított 10 naptári napon belül értesíteni (a továbbiakban: Értesítés).

4.2. A meghibásodások vagy meghibásodások bejelentése a Senetic weboldalára való bejelentkezést követően elérhető ún. RMA (áruvisszaküldés engedélyezésére szolgáló) űrlapon keresztül történik.

4.3. A Vásárló a hiba bejelentését követően köteles a javítást vagy cserét igénylő Terméket az Eladó által megjelölt címre a következő 7 napon belül leszállítani, kivéve, ha az Eladó ettől eltérő időpontot jelöl meg. Az időpont szerepel az Ügyfél által kapott RMA-értesítésben.

4.4. A Senetic annak kézhezvételtől számított 30 napon belül válaszol az értesítésre.

4.5. A javításra benyújtott Terméknek hiánytalannak kell lennie (azaz tartalmaznia kell minden eredeti alkatrészt); az e szabálytól való esetleges eltéréseket (pl. adathordozókkal kapcsolatban) a Senetic-kel kell egyeztetni. Csak folyadékoktól mentes, tiszta és száraz Termékeket veszünk át.

§ 5

Személyes adatok

5.1. Az Ön személyes adatai vonatkozásában az Adatkezelő a Senetic S.A., székhelye: Tadeusza Kościuszki street 227, 40-600, Katowice (a továbbiakban: “Senetic”), amellyel a +48 32 420 92 00 telefonszámon és az [email protected] email címen veheti fel a kapcsolatot.

5.2. A személyes adatok Társaságon belüli megfelelő kezelésének felügyeletét az adatvédelmi tisztviselő látja el, aki a következő e-mail címen érhető el: [email protected]

5.3. Az Ön személyes adatait a Kiterjesztett Garancia Szerződés megkötése és teljesítése, a Társaság adófizetőként és gazdálkodó szervezetként fennálló törvényi kötelezettségeinek teljesítése (beleértve az adatszolgáltatás biztosítását is) és a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése, így különösen követelések előterjesztése, érvényesítése vagy védelme céljából kezeljük.

5.4. Az Ön adatai kezelésének jogalapja a szerződés teljesítésének és a Társaságot terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítésének szükségessége, valamint a Társaság 3. pontban részletesebben meghatározott jogos érdekeinek érvényesítése.

5.5. Adatait nem őrizzük meg a szükségesnél tovább. A hatályos jogszabályok indokolják az adatok megőrzését a Kiterjesztett Garancia időtartama alatt, illetve adózási szempontból annak a naptári évnek a végétől számított öt évig, amelyben a Kiterjesztett Garancia lejár.

5.6. Csak a Társaság által felhatalmazott alkalmazottak és munkatársak férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz. Bizonyos helyzetekben a Társaság kiadhatja az Ön személyes adatait más címzetteknek, például a Társaság informatikai szolgáltatóinak és megoldásszolgáltatóinak.

5.7. Adatait nem továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban található címzetteknek.

5.8. Önnek joga van hozzáférni személyes adataihoz, ideértve az adatok másolatának megszerzését is, valamint az adatok helyesbítését vagy kiegészítését kérni. Önnek jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Kérheti továbbá az Önre vonatkozó személyes adatok törlését és kezelésének korlátozását a törvényben meghatározott esetekben.

5.9. A személyes adatok tekintetében Lengyelországban a felügyeleti hatóság a Személyesadat-védelmi Hatóság elnöke. Önnek joga van panaszt benyújtani, ha személyes adatait nem a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik.

§ 6

Záró rendelkezések

6.1. A Feltételek által nem szabályozott kérdésekben a Kiterjesztett Garanciáról szóló szerződés esetében általánosan alkalmazható, hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint a Webáruház szabályzata az irányadóak.

6.2. A Szabályok 2021.12.05-én lépnek hatályba, és az ettől az időponttól kezdve megvásárolt Kiterjesztett Garanciákra vonatkoznak.

6.3 A jelen Feltételekben nem meghatározott, nagybetűvel írt kifejezések ugyanazzal a jelentéssel bírnak, mint a Webáruház Általános Szerződési Feltételeiben.

6.4 A Feltételek rendelkezéseivel kapcsolatos esetleges vitás kérdéseket a Felek először békés úton, kétoldalú megbeszélések és tárgyalások útján próbálják meg rendezni.

6.5 Ha a Feleknek nem sikerül megállapodásra jutniuk, az ügyet a Senetic székhelye szerint illetékes rendes bíróság elé terjeszthetik.

6.6. A Vásárlók a Feltételeket az Üzlet honlapján elhelyezett internetes hivatkozáson (azaz linken) keresztül bármikor ingyenesen elérhetik, és onnan kinyomtathatják.

6.7. A Senetic fenntartja a jelen Feltételek módosításának jogát.

Kiválasztott termékek

Maradjunk kapcsolatban!
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig naprakész legyen az akcióinkkal és új termékeinkkel kapcsolatban.

A "Feliratkozás" gomb megnyomásával Ön beleegyezik abba, hogy marketing információkat kapjon az Ön e-mail címére. A Soroksári út 44. II. em., 1095 Budapest, Magyarország székhelyű Senetic Magyarország Kft. vállalat lesz az Ön személyes adatainak kezelője. Joga van hozzáférést kérni a személyes adataihoz, illetve joga van azok helyesbítését, törlését vagy azok feldolgozásának korlátozását kérni, továbbá az adatok feldolgozása ellen tiltakozni. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos részletes információkat megtalálja az adatvédelmi szabályzatban.

Hibás e-mail cím.
Ez az e-mail cím már vissza van igazolva.
Ez az e-mail cím még nincs visszaigazolva.
Köszönjük!
Ellenőrizze a bejövő üzeneteit - egy e-mailt fog kapni tőlünk, amelyben arra kérjük, hogy hagyja jóvá a hírlevélre való feliratkozását.
Viszonteladói portál
Minden, amit keres.Csatlakozzon hozzánk!
Senetic B2B
Senetic B2BPlatform üzleti ügyfelek számáraCsatlakozzon hozzánk!
Fizetési módok
Szállítási módok
Tanúsítványok és díjak